privacyverklaring - Autorijschool Kanjer

Ga naar de inhoud

privacyverklaring

Privacyverklaring conform AVG wet van Autorijschool Kanjer.

Persoonsgegevens worden opgeslagen/genoteerd door:
Ondernemer:  José Roelofsen-Grammer
Onderneming:  Autorijschool Kanjer
Bezoekadres:
mail:
Telefoonnummer:   06-50890033
KvK nummer:

Wij verzoeken de leerling middels een lesovereenkomst hun gegevens te registreren, een betaalverplichting aan te gaan alsmede akkoord te gaan met de voorwaarden voor gegevensverwerking conform AVG wet.
Zonder schriftelijke/mondeling toestemming is het voor onze rijschool onmogelijk te voldoen aan de wettelijke verplichting die noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering.

Via de dienst Autorijschool Kanjer worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens in de afsprakenkaart/administratie beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen


1.Gebruik van persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens worden van u genoteerd:

-voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst:
uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

-voor  het  betalen  en  afhandelen  van  de  facturen:
uw  naam,  adres,  postcode,  woonplaats, woonplaats,banknr. en Klantnummer en/of e-mailadres;

-voor   het   behandelen   van   vragen   en   klachten:
naam,   adres,   postcode,   woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Persoonsgegevens bij vragen en klachten worden nooit langer genoteerd dan strikt noodzakelijk.

Wij noteren dus geen geboortedatums , wel moet je laten zien dat je oud genoeg bent om te rijden door middel van je wettelijke legitimatie te laten zien, minimaal 16,5 jaar en fysiek en mentaal in staat zijn een auto te besturen.
Ook tijdens de lessen heb je een wettelijke identificatieplicht.

2. Wat doe ik er mee.
Autorijschool Kanjer verzamelt  en  verwerkt  persoonsgegevens  voor  de  administratie  van
leerlingen,  de  uitvoering  van  de  overeenkomst, het  incasseren  van  betalingen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3.externe partijen
Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Autorijschool Kanjer.
gebruik maken van  een  aantal  externe partijen  die  mogelijk  ook  inzicht krijgen  in uw  gegevens.
In  ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In
geen  geval  zullen  de  persoonsgegevens  worden  gebruikt  voor  andere  doeleinden  dan  de
werkzaamheden  voor Autorijschool kanjer,  tenzij  hiervoor  expliciet  om  toestemming  is gevraagd  aan  de  betrokkene.

4. Welke externe partijen
4.1  Boekhoudkantoor
4.2  Belastingdienst
4.3  CBR

5.Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan u te leveren.
Zodra je geslaagd  bent of uitgescheven bij onze rijschool worden de gegevens nog 7 jaar gearchiveerd bewaard in verband met fiscale/wettelijke verplichtingen.
De gegevens worden vervolgens gewist.


6. Internet Cookies
Op onze website http://www.autorijschoolkanjer.nl wordt gebruik gemaakt van functionele cookies.
De cookies zijn enkel ten behoeve van onze website om essentieel onderdelen te laten functioneren.
Uw gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

7.  software of online diensten
Onze rijschool maakt geen gebruik van rijschool software of online diensten,
uw gegevens zijn derhalve niet door toedoen van onze rijschool digitaal op het internet beschikbaar,
wij dragen hierdoor geen enkele verantwoording noch aansprakelijkheid aangezien wij uw gegevens nergens digitaal op het internet hebben opgeslagen.  

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


DISCLAIMER
Autorijschool Kanjer is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Internet Cookies
Op onze website http://www.autorijschoolkanjer.nl wordt gebruik gemaakt van functionele cookies.
De cookies zijn enkel ten behoeve van onze website om essentieel onderdelen te laten functioneren.
Uw gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.


Terug naar de inhoud